Make your own free website on Tripod.com

Cch ci macro

 

Chọn security để chạy macro

Để c thể chạy được macro, đầu tin phải chọn "security" trong Tools|Macro l Medium hoặc Low. Nếu chọn "medium" th sẽ được hỏi trước khi macro c thể được chạy; nếu chọn "Low" th macro sẽ được chạy khng cần hỏi, nếu chọn "Low" c thể nguy hiễm nếu chẳng may bạn mở 1 hồ sơ đ c virus trong đ.   
  1. Bấm menu Tools|Macro|Security  


  2. Chọn Medium hoặc Low

 

Ci Macro :

1.     Bấm Tools| Templates and Add-ins..  

2.     Bấm nt "Add" v chọn tn của VNMacros.dot để ci, chỉ lần đầu phải lm bước ny.

3.     Sau khi ci sẽ thấy VNMacros trong window. Những lần sau th VNMacros template đ c trong window ny, chỉ cần đnh dấu (checkmark) bn cạnh VNMacros mỗi khi muốn dng VNMacros.  

4.      Bấm nt "OK" để đng window

Cch dng macro

Back to VNmacro