Make your own free website on Tripod.com

Đặt nt macro trn toolbar

 

V c 30 macros trong VNMacros, cho nn c thể chọn những macro thường dng đặt trn menu bar để tiện xử dụng. 

Theo những bước sau để đặt nt macro trn menu toobar, format toobar hay Custom toolbar. để dễ hiểu ở đy chỉ lm th dụ trn menu bar nhưng những nt ny cũng c thể đặt trn cc toolbar khc như format toolbar, hay 1 custom toolbar mới :   

  1.  Dng Winword mở file VNMacros.dot  
  2. Bấm Tools|Customize , trong khi sửa đổi những nt phải giữ Customize window trn mn ảnh.


  3. Bấm Command tab v chọn Macro ở mũi tn đỏ, xem chắc l ở mũi tn xanh c tn file l VNMacros.dot. Th dụ chọm macro tn l VN.Macros.VNItoUni th bấm nt tri của chuột trn chữ VN.Macros.VNItoUni đ sẽ thấy mu xanh ở back ground.


  4. Sau khi chọn tn macro, bấm nt tri con chuột v giữ nt tri con chuột xuống v ko mũi chuột ln menu bar, cuối cng bỏ nt con chuột ra. Bạn sẽ thấy c 1 nt mới trn menu bar với cả tn của macro (VN.Macros.VNItoUni) được đng khung. 


  5. ể thay đổi chữ trn nt, đt mũi chuột trn nt đ được chọn,  bấm nt phải con chuột, sẽ c window hiện ra. Cạnh chữ "Name" (mũi tn số 1), bạn c thể đnh vo chữ mới để thay chữ trn nt theo của bạn. Trong window ny nếu chọn "Image and Text" (mũi tn số 2) th c thể thm 1 icon nhỏ. Chọn icon th c thể dng "Change button image" để thm hinh icon nhỏ cạnh nt đ (mũi tn số 3).


  6. Chọn 1 nt bằng cch để mũi chuột trn nt v bấm nt tri của chuột. Nt đuợc chọn sẽ được đng khung bằng hnh chũ nhật. C thể chọn nt no khc trn menu bar để sửa lại như trn hoặc bỏ bằng cch Delete ở mũi tn đỏ.


  7. Cuối cng l save VNMacros.dot hoặc l close Winword, sẽ c message hỏi l "Save VNMacros.dot", trả lời Yes để cất giữ những g đ được thay đổi.

CH : khi chọn tn cho một nt th nn chọn tn cho dễ nhớ th dụ như VPS=>Uni, VIQR=>Uni, vv...


Trở lại VNMacros